Statut

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Suwalskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Penetrator” i jest kontynuatorem Klubu Miłośników Archeologii „Penetrator”

§2.

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych zainteresowanych podnoszeniem wiedzy i świadomości w lokalnej społeczności o historii i tradycji regionu Suwalszczyzny. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Suwałki. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

§3.

Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§4.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

§5.

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§6.

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§7.

Stowarzyszenie używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Celem Stowarzyszenia jest promocja i badanie historii regionu Suwalszczyzny oraz podnoszenie w lokalnej społeczności wiedzy o przeszłości miasta i regionu a także budowanie świadomości i tożsamości o przynależności do małej ojczyzny Suwalszczyzna.

§8.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a. Organizowanie wystaw o tematyce historycznej

b. Promowanie historii wśród młodzieży

c. Uczestnictwo w imprezach o tematyce historycznej .

e. Współpracę z instytucjami naukowymi, muzeami, organizacjami działającymi na rzecz nauki kultury i ochrony zabytków oraz organizacjami administracji państwowej i samorządami, Wigierskim Parkiem Narodowym i Lasami państwowymi

f. Współpracę ze środkami masowego przekazu w sprawach propagowania wiedzy o historii regionu i własne publikacje

g. Propagowanie w społeczeństwie wiedzy o historii regionu dla edukacji i rozwijania zainteresowań przeszłością.

h. Poszukiwania zagubionych, porzuconych przedmiotów historycznych , w tym za pomocą urządzeń elektronicznych i technicznych za odpowiednim pozwoleniem w tym konserwatora zabytków i właściciela gruntu .

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§9.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§10.

Stowarzyszenie posiada członków:

a. kandydatów

b. zwyczajnych,

c. wspierających,

d. honorowych.

§11.

Członkiem- kandydatem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna która posiada pełną zdolność do czynności prawnych a także małoletni od 16 do 18 roku życia, za zgodą opiekuna prawnego ,jeżeli:

a. Złoży deklarację członkowską na piśmie

b. Przedstawi pisemną ,pozytywną opinię co najmniej jednego z członków Stowarzyszenia.

§12.

Członkiem- kandydatem staje się po spełnieniu warunków z §11 , na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, na wniosek zarządu. Data uchwały Walnego Zebrania Członków jest początkiem okresu kandydackiego.

§13.

a. Co najmniej po upływie sześciu miesięcy a maksymalnie do dwunastu miesięcy,jeśli członek- kandydat uzyska pozytywną opinię zarządu zostaje członkiem zwyczajnym, na mocy uchwały zarządu. W przypadku negatywnej opinii o kandydacie wydanej przez zarząd, ostateczną  decyzję podejmuje Walne  Zebranie Członków.

b. Członkowie – założyciele stowarzyszenia ,automatycznie uzyskują status członka zwyczajnego.

c. Zarząd , może wydać uchwałę o przyjęciu byłych członków Klubu Miłośników Archeologii ”Penetrator” , w poczet członków zwyczajnych bez okresu próbnego i wcześniejszego statusu członka – kandydata .

d. W innych przypadkach aby uzyskać status członka zwyczajnego należy przejść okres kandydacki oraz spełnić inne warunki określone w § 11-12 oraz w niniejszym paragrafie.

e. Uchwała w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej na miesiąc od zakończenia okresu kandydackiego lub od złożenia wniosku określonego w ustępie c §13. Okres kandydacki trwa najwyżej dwanaście miesięcy.

§14.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§15.

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ,na wniosek zarządu.

§16.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub wniosła istotny wkład w badanie historii regionu .

§17.

Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia i po pozytywnej opinii zarządu lub na wniosek zarządu.

§18.

Członkowie zwyczajni mają prawo:

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez

Stowarzyszenie,

d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,

§19.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c. regularnego opłacania składek.

§20.

Członkowie wspierający i honorowi oraz członkowie-kandydaci nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego. Mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§21

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia

§22.

Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich. Mogą jednak deklarować dobrowolne darowizny na cele stowarzyszenia.

§23.

Utrata członkostwa następuje na skutek:

a. własnej ,pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b. z powodu niepłacenia składek za okres co najmniej 1 roku

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu

d. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne

e. upływu okresu kandydackiego oraz 1 miesiąca , bez decyzji o przyjęciu na członka zwyczajnego a może nastąpić na skutek :

f. łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia

g. z powodu systematycznego, bez usprawiedliwienia, nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia-co najmniej 3 miesiące

h. na pisemny umotywowany wniosek , co najmniej 3 członków z powodu nieetycznego i niekoleżeńskiego zachowania. O utracie  członkostwa  decyduje  Walne  Zebranie Członków, na  wniosek  zarządu lub komisji  rewizyjnej oraz wniosek 3  członków  w  sytuacji opisanej w  ustępie h.

§24.

Karami dyscyplinarnymi wobec członków są:

a.upomnienie

b.zawieszenie w prawach członka stowarzyszenia na okres do 6 mcy

c.wykluczenie ze stowarzyszenia

Kary z  ustępu  a ,b  orzeka  Zarząd stowarzyszenia a  karę  określoną  w  ustępie c Walne  Zebranie Członków po  wysłuchaniu członka, lub  w  przypadku  jego  niestawiennictwa  po  umożliwieniu  mu  złożenia  wyjaśnień  ustnie  lub  na  piśmie  w  terminie  14  dni od  wezwania. W  zakresie  kar  z  ustępu a ,b  przysługuje  odwołanie  do  Walnego  Zebrania Członków.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§25.

Władzami Stowarzyszenia są :

a. Walne Zebranie Członków,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna.

§26.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§27.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§28.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

W  Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi ,członkowie-kandydaci oraz zaproszeni goście.

§29.

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§30.

Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane co  najmniej  raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§31.

Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§32.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, chyba że inne postanowienia statutu stanowią inaczej. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne ma miejsce przy wyborze władz stowarzyszenia lub na wniosek co najmniej 3 członków uprawnionych do głosowania. Nie dotyczy to pierwszego wyboru władz stowarzyszenia na zebraniu założycielskim gdzie zebrani sami określają sposób głosowania i liczbę głosów wymaganych dla prawomocności uchwały.

§33.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b. uchwalanie zmian statutu,

c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia – zarządu w tym prezesa, wiceprezesa, skarbnika i członków komisji rewizyjnej w tym przewodniczącego komisji rewizyjnej .

d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f. uchwalanie budżetu,

g. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia

h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka i odwołania członka,

i. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia

j. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub przez zarząd

k. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wskazanych w statucie

l. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

m. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich

sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§34.

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków a  także  reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§35.

Zarząd składa się z 3 osób w tym prezesa oraz wiceprezesa  i  skarbnika wybieranych  przez  Walne Zebranie Członków.

§36.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes.

§37.

Do kompetencji Zarządu należą:

a. ustalanie bieżącego planu pracy Stowarzyszenia

b. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

c. sporządzanie planów budżetu i wydatków stowarzyszenia

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz

g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków

h. zgłaszanie kandydatów na członków honorowych i wspierających

i. opiniowanie kandydatów na członków i zgłaszanie wniosków w zakresie ich powoływania, odwoływania zgodnie z postanowieniami statutu lub wydawania uchwały o ich przyjęciu zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami statutu.

j. opracowanie wzoru : deklaracji członkowskiej, zgody opiekuna prawnego na udział w stowarzyszeniu, legitymacji oraz logo stowarzyszenia a także określenia sposobu prowadzenia zapisów z historii stowarzyszenia

k. występowanie o odpowiednie zezwolenia w przypadkach określonych w §8 ust h statutu.